Skip to content

Song of the Wandering Son 遊子吟

youzi ying

慈母手中線 cimu shou zhong xian
遊子身上衣 youzi shenshang yi
臨行密密縫 ling xing mimi feng
意恐遲遲歸 yi kong cici gui
誰言寸草心 shui yan cun cao xin
報得三春暉 bao de san cun hui

No comments yet

Leave a Reply